CRNO JAGNJE I SIVI SOKO PDF

Njen plan je bio da zainteresuje BBC ili Channel 4 za mini-seriju i film The negotiations did not go far, apart from a meeting I had with the editors at BBC in , during the summer that I then still a student of dramaturgy spent in London working illegally as a cook in a restaurant. In these circumstances, which were soon about to change, in our country at least, a project of this scope could not be carried out. This treatment was written in , in English, when the third, and so far the most resolute, initiative to realize this film was put forward. Gabriela Tana managed to obtain for a limited period only the rights for a screen adaptation of the book, and h ired me to write a treatment for it. Her plan was to get either the BBC or Channel 4 interested in doing a mini series or a film

Author:Kazrahn Voodoogal
Country:Suriname
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):23 April 2017
Pages:324
PDF File Size:11.59 Mb
ePub File Size:7.25 Mb
ISBN:903-5-98155-902-1
Downloads:22815
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AragalFull description Recommend Documents. Full description. Jagnje Bozije i Zvijer Iz Bezdana. Space Dye Vest. Vest Busters - Uncle Fester. Soko stark d. Space Dye Vest Piano Piano music sheet. Psicologia Medica -Rebeka Jones Guerrero. Sivi vuk - bekstvo adolfa hitlera. Jugoslavija - Mo da vRednost svakog putopisa zavisi pre svega od duhovnog prtljaga sa kojim je putnik krenuo u avanturu putovanja i, sa druge strane, od osetljivosti za pojavni svet i spremnosti da se on primi kao nova mogu nost sopstvenog bi a.

U slu aju Rebeke Vest i jedna i druga dimenzija su toliko bogate i razu ene da se, ipak u okvirima putopisnog anra, ovo delo doima kao ne to mnogo vi e. Naime, u svom prtljagu Vestova je u na u zemlju donela ogromno humanisti ko obrazovanje: temeljno poznavanj'e istorijskih korena i duhovnih vrhova evropske civilizacije.

Kako je u Jugoslaviji boravila prvi put Kada Rebeka Vest pi e o Bosni, Srbiji ili Makedoniji, nije te ko uo iti da se ova spisateljica, u me uvremenu svog prvog i drugog boravka ili ak ranije, ozbiljno pozabavlja tom istorijom i tim civilizacijama. Iz recenzije dr Nikole Koljevi a ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Rebeka Vest ide u red onih evropskih intelektualaca izme u dva rata za koje je pisanje pre svega bilo najpotpuniji oblik moralnog anga ovanja u svom vremenu.

Kao ni D ord Orvel, in Andre Malro na primer, ni ona nije pisac jednog anra i jedne teme, ve takav stvaralac koji je svojim delom odgovarao na raznolike izazove epohe. Ro ena u Londonu kao Sisili Izabel Fearfild Cecily Isabel Fairfield, za pseudonim je izabrala ime odlu ne heroine iz Ibzenove dratme Rozmersbolm, koju je jo kao u enica srednje kole glumila u Edinburgu.

Ve Njena prva knjiga je kritika studija o Henri D ejmzu. No uskoro po inje da objavljuje i romane me u kojima su najzapa eniji Povratak vojnika , Sudija , Trska koja misli , a naro ito Fontana koja se presipa i Ptice padaju Osim nekoliko knjiga knji evnih ogleda, izme u dva rata Rebeka Vest je objavljiva i zapa enu biografiju svetog Avgustina Drugi svetski rat doneo je Vestovoj i nove humanisti ke imperative, tako da je za Njujorker posle rata napisala seriju tekstova o Nimber kom procesu, koji su okupljeni u knjizi Zna enje izdaje Po op tem mi ljenju, me utim, najzna ajnije delo Rebeke Vest jeste njen obimni putopis o Jugoslaviji Crno jagnje i sivi soko To to u prvi mah nije umela da objasni svoje odu evljenje Jugoslavijom, vi e govori o snazi i dubini tog zanosa nego i o emu drugom.

Bila je to Ijubav na prvi pogled. AH tako duboka da je drugi pogled postao neizbe an. Drugi susret se desio ve slede e, No pre tog drugog boravka Rebeka Vest je pro itala o Balkanu sve knjige do kojih je mogla do i. Na kraju svog dela, koje u originalu ima preko hiljadu stranica, engle ———————————————————————————————————————————— 1. Tre i i poslednji put Rebeka Vest je boravila u Jugoslaviji u leto Prva verzija ovog putopisa bila je, dakle, ve napisana tokom Od taida je ovo delo do ivelo mnoga izdanja, uklju uju i i najnovije Tako su se Ijubav i znanje nerazmrsivo isprepleli u ovoj knjizi.

Ljubav za jednu zemIju i njene Ijude izazvala je e za sve ve im znanjem, koje bi pomoglo da se svaki li ni utisak preobrazi u neku op tiju istinu.

U isti mah, iroka istorijska i duboka kulturolo ka saznanja nisu pomogla ovom autoru samb da svoju Ijubav povremeno kgriguje injenicama i tako svede na ubedljiviju meru. Vi e od toga, zavidna obave tenost Rebeke Vest o tokovima i ponomicama istorije Ju nih Slavena pomogla joj je da svoj zanos usmeri ka onim vrednostima koje ga najvi e zaslu uju. No osim ovih presudnih, stekle su se i neke druge izuzetne duhovne okolnosti bez kojih Crno jagnje i sivi soko ne bi bila tako udesna i jedinstvena knjiga da je mnogi Englezi, ti vekovni putnici, smatraju svojim najboljim putopisnim delom.

Nije bez zna aja injenica da je Rebeka Vest na svoje knji evno i duhovno hodo a e krenula kao novinar i borac za enska prava ve u svojoj devetnaestoj godini. Iz tih dana i takvih opredeljenja poti e njena strast za dru tvenim anga manom, bez obzira to e mlada feministkinja stasati u humanistu mnogo irih vidika.

Svoju prvu knjigu, kriti ku studiju o Henriju D ejmzu, Rebeka Vest je objavila I ve tada se videlo da je njen esejisti ki dar ravan onom Vird inije Vulf. No svega dve godine kasnije, Rebeka Vest e objaviti i prvi roman, Povratak vojnika, koji e biti ————————————————————————————————————————————————————— - Samuel Hynes, Introduction, Rebecca West: A Celebration. Penguin, Harmondsvvorth, , str. Dvadesetih godina na eg veka Rebeka Vest je nastavila da pi e zapa ene romane i oglede o knji evnim, politi kim i op tekultumim temama.

Ali malo ko je mogao o ekivati da e se ovaj autor Naime, te godine Rebeka Vest je objavila jednu izuzetnu biografiju svetog Avgustina. Drugim re ima, ova Engleskinja je sa sobom u Jugoslaviju donela i novinarsku strast za otkrivanjem injenica stvarnosti, i romansijerski dar sHkovitog i ubedljivog do aravanja vi enog, i esejisti ko usmerenje nadahnutog mislioca, i ube enje istori ara da je sada njost ono to je pro lost stvorila.

Otud ona u svome putopisu svakd as postavlja pitanja krajnjeg smisla mnogih prividno obi nih stvari i tra i korene tog smisla u starim, nasle enim verovanjima. Dakako, svemu ovome treba dodati sre nu okolnost da je Vestova, osim niza zanimljivih, tzv.

No najsre nija okolnost, koja je do ekala Rebeku Vest i pratila je na celom Godinu dana pre izlaska ovog romana, ameri ka izdava ka ku a Century Company otkupila je prava za objavljivanje ovog romana u nastavcima, a Samuel Hynes, nav. Na alost, nikada ne emo mo i ta no znati kolika je i u emu je sve Vinaverova zasluga za brojne poetske i duhovne uzlete ovog dela.

Ali i iz onog to je ostalo zapisano vidi se da je Vinaver za ovu Engleskinju bio mnogo vi e od nadahnutog sagovornika i najbogatijeg izvora informacija. Kao pesnik, ratnik i evropski obrazovan ovek, Konstantin je u delu Rebeke Vest sredi nji hk kroz iju se svest i ma tu najbogatije prelamaju raznohke boje njegove zemije i Ijudi. Na vatru Rebekine Ijubavi za Jugoslaviju Vinaverov duh je stalno dodavao novo ulje. I nije udo to je ova Engleskinja, objektivnosti radi, poneke zanose na eg vehkog zanesenjaka propu tala kroz svoj lucidni kriti ki filter.

No i takva potreba posredno govori o intenzitetu Vinaverovog prisustva u do ivljajima iz kojih je nastala ova knjiga. A ogromna sre a Rebeke Vest je u tome to je nai la na oveka od koga je malo ko drugi, tih poznih tridesetih godina, bio spremniji da vi e i patriotski strasnije govori o Jugoslaviji, a da u isti mah ima tohko toga zna ajnog da ka e.

Ovakav sticaj duhovnih okolnosti retko se sre e i te ko je ponovljiv. Zato nas i ne udi to su sunarodnici Rebeke Vest jednodu ni u mi ljenju da je Crno jagnje i sivi soko ——————————————————————————————————— Iz jednog Vinaverovog pisma, koje Viktorija Glendining pominje u svojoj biografiji Rebeke Vest, vidi se koliko je veza izme u njega i Vestove bila dublja od obi nog i zvani nog poznanstva.

O tome svedo i i injenica da su, po izbijanju rata, Vestova i njen mu ponudili Vinaveru azil u Engleskoj. No Vinaveir se na tome Ijubazno zahvalio. Tako se jedna duboka duhovna veza zavr ila time to je Rebeka Vest uspela, preko Crvenog krsta, da Vinaveru alje pakete u zarobljeni tvo. Victoria Glendinning, nav. Ali to ne bi bilo tako da se svi pomenuti raznoliki darovi nisu stekli i ujediniili izme u korica jedne knjige.

Jer ta knjiga doista jeste putopis pK tome to se zasniva na do ivljajima jedne ene prilikom putovanja kroz Jugoslaviju. Ali ta ista knjiga je i putopisroman pre svega po snazi i upe atljivosti u opisu duha i daha mnogih vi enih prizora: bilo da je re o panonskoj ravnici koja se oku ukazuje sa Kalemegdana, ili o odnosu izme u jedne dostojanstvene d amije i ki erske Vije nice u Sarajevu.

VrUne rasne proze ogledaju se i u snazi jezgrovite karakterizacije niza na ih Ijudi koje je Engleskinja srela. Po ev i od prvog Jugoslavena na zagreba koj stanici, koji dr i ki obran tako da bi od ki e mogao za tititi onu koju eka a koje nema, do konobara na Plitvicama koji se romanti arski di i snagom na ih oluja i gromova.

Ni ta manje od toga, ovaj putopis ima romaneskne vrline i po tome to svako novo odredi te na njenom putovanju, gotovo po pravilu, donosi jednu novu, celovitu i zaoknt enu ivotnu pri u. No te pri e, pod perom Rebeke Vest, naj e e prerastaju u takvu esejisti ku meditaciju koja se ne ti e samo Jugoslavije i Balkana. Jer politi ke nesuglasice i more ona ne posmatra samo kao na specijalitet.

A ako je re o odnosu izme u oveka i ene, o ulozi muzike i prirodi umetnosti, a posebno o sveukupnom smislubesmislu istorije, ovaj autor gradi svoju argumentaciju na najdubIjim civilizacijskim iskustvima. Stoga ovaj putopisreporta a i putopisroman neizbe no postaje i putopisistorija.

Naime, u svome razmatranju prirode austrougarskog, otomanskog i srednjovekovnog srpskog nasle a, Rebeka Vest poku ava da otkrije one imperative koji su usloviH ivotna opredeljenja Ju nih Slavena. Zato ovaj putopis ima i vriine nadahnute istoriografske studije koja pomo u novinarskih injenica, romaneskne evokacije i esejisti kih meditacija poku ava da otkrije ukupni smisao postojanja i istorijskog ivota Ju nih Slavena na Balkanu. Taj smisao je za Rebeku Vest, da tako ka emo, imao smisla. Kroz celu ovu knjigu taj smisao se provla i, dopunjuje i koriguje onaj po etni zanos njenog autora.

Kao duhovna pozicija, u godinama prvog svetsikog rata feminizam Rebeke Vest je izrastao u ne to dublje od feminizma u odnosu na ludilo i destrukciju rata.

Ona to isto isku enje otkriva i kod Avgustina u njegovom pripisivanju religioznog smisla takvim oblicima okrutnosti i patnje, kao to su ideja kazne, ispa tanja ih odvratnosti prema svemu fizi kom. Zanimljivo je, me utim, da ovakvom mra nom Ijudskom nagonu ije su manifestacije istorijski neporecive Rebeka Vest ne suprotstavlja neku feministi ku ve esteti ku doktrinu.

Umetnost slu i ivotu upravo time to sna i sam nagon za ivotom kao do ivljavanjem. Ako postoji ijedno steci te najraznolikijih iskustava i zanosa Rebeke Vest u Jugoslaviji, onda je ono pre svega u njenom ose anju da je do la u zemlju u kojoj se takvo ivotvorno iskustvo estetski samodovoljne emocije mo e sresti na svakom koraku.

Naravno, pre svega u Ijudima. Na zagreba koj stanici da opet pomenemo taj prvi i letimi ni utisak Rebeka Vest je ugledala nepoznatog oveka koji je na ki i uzalud dozivao svoju Anu. Tim pre to ni ta sh no nije do ivela za vreme dugog putovanja sa nema kim turistima u vozu. Prihkom obilaska jedne crkve pored Su aka strani posetiooi su se zgra availi nad Dahnatincem koji je bu no protestovao zato to su im naplatiH vi e nego to je pisalo na ulazu.

Zar se na Balkanu ————————————————————————————————— ' Isto, str. I zar to, onda, nije prirodna i ivotvorna gesta oveka koji je otkrio da je prevaren? U ovakvim, kao i u istorijski mnogo zna ajnijim i drasti nijim slu ajevima, Rebeka Vest je uspela da otkrije koliko su razli iti vidovi nasilja i nasilni kog pona anja na Balkanu redovno bili isprovocirani spoljnim pritiskom.

A takvo svoje ube enje Vestova podupire nizom malih i autenti nih primera, onih u kojima ishodi ni impuls pona anja najneposrednije izbija na povr inu. Za ve erom u Splitu Engleskinja je taj impuls osetila ak i u gesti oveka koji radosno i nemilosrdno biberi sve to jede, veruju i da je biber dobar za zdravlje.

U Sarajevu je na takve primere nai la me u Jevrejima. Ali nekoliki portreti zanimIjivih Ijudi morali su da ustuknu pred slikom Bulbule, ene koja je svojom nadneseno u nad svakim trenutkom prema ila svakog drugog.

Ali zanimljivo je da to svoje preterivanje i uop tavanje Vestova zasniva na ose anju ugro enosti ivotvorne emocije intelektom. Za enu koja je, bar na svom po etku, bila feministkinja nije malo postignu e to je uspela dopreti do ivotvome osaiove na eg patrijarhalnog obrasca odnosa izme u oveka i ene.

Ali Rebeka Vest je na sarajevskoj pijaci otkrila tajnu.

SA TRAIM SANATOS FARA TOXINE PDF

Crno Jagnje i Sivi Soko Rebeka Vest 1941

.

IDENTIDADE PROFISSIONAL EDGAR SCHEIN PDF

Beleška o tritmentu za tv seriju i film – „Rebeka Vest: Crno jagnje, sivi soko“

.

Related Articles