LOGBOEK DUIKEN PDF

Account Options Inloggen. Populairste items. Nieuwe releases. Diving Log Sven Knoch Sport. Toevoegen aan verlanglijstje.

Author:Nem Banos
Country:Latvia
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):25 February 2014
Pages:40
PDF File Size:17.8 Mb
ePub File Size:14.19 Mb
ISBN:793-8-98809-529-5
Downloads:1836
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojabarPreparation In Python functions can be defined that one can call with an arbitrary number of arguments. Zero or more normal arguments may occur for these variable arguments. This is illustrated in the Python session below. The reverse situation may also occur. Namely that arguments are already in a list or tuple but need to be unpacked before calling a function that wants them as separate positional arguments.

Look at the Python manual for more examples of tuple packing and tuple unpacking. Water creates extra pressure when diving. The regulator in a tank has been specially designed to provide oxygen with the same pressure as the surrounding water pressure.

A full scuba tank at 33 feet about 10 meters deep last half as long as it would at the surface. A bottle that would last an hour at the surface, will be empty after 20 minutes at a depth of 66 feet, where the pressure is 3 psi.

The SAC ratio Surface Air Consumption is an important concept among scuba divers "SCUBA" was originally an acronym for self contained underwater breathing apparatus , but is now commonly used as a word in itself in order to estimate how much oxygen they will use at a certain depth.

The amount of air a diver breathes depends on several factors: water temperature, physical condition, manner of breathing, experience of the diver, level of effort and amount of stress. In cold conditions and low visibility, an inexperienced diver will have a significantly higher SAC ratio than an experienced diver in the same conditions. After each dive, the amount of oxygen a diver consumes at a certain depth is normalized to his oxygen consumption at the surface.

Typically, the SAC-ratio of an individual diver is levelled over multiple dives. Define a class Dive of which the objects have various attributes that record the data of a single dive, such as the pressure before and after the dive, the start time and end time of the dive, and the depth of the dive. The SAC-ratio is typically between 10 and The class Dive must also have a method Dive. The class Dive must support the following methods:.

To specify data from the dive more easily, the times are given as a string of the format hh:mm. The initializing method will therefore have to use string functions in order to cut the number of hours and the number of minutes after midnight from the string. If the start and end times were converted to a number of minutes since midnight, we can subtract the two times to determine the duration of the dive in minutes. You may assume here that there are no dives over midnight.

It is also permitted to add a helper method Dive. This log can be initialized with the data from the sequence dive, and afterwards, individual dives can also be added to the log. Based on the log, you must be able to calculated the mean SAC ratio of the diver. The class Log must support the following methods:. The method newDive adds a given dive object of the class Dive in the back of the log.

The method meanSACratio calculates the mean SAC ratio of a diver over all dives in his log, and print the mean result. In Python kunnen functies gedefinieerd worden die men kan aanroepen met een willekeurig aantal argumenten. Voor deze variabele argumenten kunnen nul of meer gewone argumenten voorkomen. De omgekeerde situatie kan ook voorkomen. Namelijk dat argumenten reeds in een lijst of een tuple zitten, maar moeten uitgepakt worden voor het aanroepen van een functie die ze als afzonderlijke positionele argumenten wil meekrijgen.

Zie de Python handleiding voor meer voorbeelden van tuple packing en tuple unpacking. Water zorgt voor extra druk bij het duiken. De ademautomaat in een duikfles is dan ook speciaal ontworpen om zuurstof te leveren aan dezelfde druk als de omringende waterdruk. Een volle duikfles zal op 33 voet ongeveer 10 meter diep dus slechts half zo lang meegaan als aan de oppervlakte.

Een fles die aan de oppervlakte pas na 1 uur zou opgebruikt zijn, is op 66 voet diep — waar de druk 3 psi bedraagt — al na 20 minuten leeg. De SAC-verhouding Surface Air Consumption is een belangrijk begrip onder scubaduikers "SCUBA" was oorspronkelijk een acroniem voor self contained underwater breathing apparatus , maar wordt nu algemeen gebruikt als een woord op zichzelf om te kunnen inschatten hoeveel zuurstof ze zullen gebruiken op een bepaalde diepte. De hoeveelheid lucht die een duiker inademt is immers afhankelijk van verschillende factoren: watertemperatuur, lichamelijke conditie, manier van ademen, ervaring van de duiker, mate van inspanning en hoeveelheid stress.

Een onervaren duiker zal in koude omstandigheden en bij slecht zicht een aanzienlijk hogere SAC-verhouding hebben dan een ervaren duiker in dezelfde omstandigheden. Na elke duik wordt de hoeveelheid zuurstof die een duiker op een bepaalde diepte verbruikt heeft genormaliseerd naar zijn zuurstofverbruik aan de oppervlakte. Doorgaans wordt de SAC-verhouding van een individuele duiker uitgemiddeld over verschillende duiken heen.

Typische waarden zijn een startdruk van psi, een einddruk van psi, een diepte van 30 tot 80 voet en een duur van 30 minuten bij 80 voet tot 60 minuten bij 30 voet. De SAC-verhouding ligt typisch tussen 10 en De klasse Duik moet ook een methode Duik. De klasse Duik moet dus ondersteuning bieden voor volgende methoden:. Om makkelijker de gegevens van de duik te kunnen opgeven, worden de tijden doorgegeven als een string in het formaat uu:mm.

De initialisatiemethode zal dus stringfuncties moeten gebruiken om het aantal uren en het aantal minuten na middernacht uit de string te knippen. Als de begin- en eindtijd werden omgezet naaar een aantal minuten sinds middernacht, dan kunnen we deze twee tijden van elkaar aftrekken om de duur van de duik in minuten te bepalen.

Je mag er hierbij van uitgaan dat er nooit over middernacht heen gedoken wordt. Het is ook toegelaten om een hulpmethode Duik.

De methode SACverhouding geeft de SAC-verhouding van de duik terug, op basis van de omstandigheden waarin gedoken werd. Om een reeks opeenvolgende duiken te kunnen voorstellen, definieer je ook een klasse Logboek. Op basis van het logboek moet de gemiddelde SAC-verhouding van de duiker kunnen berekend worden. De klasse Logboek moet dus ondersteuning bieden aan de volgende methoden:. De methode nieuweDuik voegt een gegeven duik object van de klasse Duik toe achteraan het logboek.

De methode gemiddeldeSACverhouding berekent de gemiddelde SAC-verhouding van een duiker over alle duiken in diens logboek heen, een geeft dit gemiddelde als resultaat terug. Programmeren Programmeren sign in. SACratio self. SACratio Dive , , '' , '' , 35 , Dive , , '' , '' , 40 , Dive , , '' , '' , Voorbereiding In Python kunnen functies gedefinieerd worden die men kan aanroepen met een willekeurig aantal argumenten. SACverhouding self. SACverhouding Duik , , '' , '' , 35 , Duik , , '' , '' , 40 , Duik , , '' , '' , Submit solution!

All Rights Reserved. Alle rechten voorbehouden.

2SH25 DATASHEET PDF

Programmeren 2011-2012

Account Options Inloggen. Populairste items. Nieuwe releases. Diviac Logbook Diviac Sport. Toevoegen aan verlanglijstje. De beschrijving vertalen naar het Nederlands Nederland met Google Translate? De beschrijving terugvertalen naar het Engels Verenigde Staten Vertalen.

ABB VCB CATALOGUE PDF

Scuba Log Book - Stingray

Preparation In Python functions can be defined that one can call with an arbitrary number of arguments. Zero or more normal arguments may occur for these variable arguments. This is illustrated in the Python session below. The reverse situation may also occur. Namely that arguments are already in a list or tuple but need to be unpacked before calling a function that wants them as separate positional arguments. Look at the Python manual for more examples of tuple packing and tuple unpacking.

CONVERTIRE FILE QRP IN PDF

Scuba Log Book - Turtle

Log your dives, take notes, collect stamps, keep your memories. Write down your scuba adventures and built up your dive book. This is a digital scuba log book template as the paper version. This can also be used with any app that allows PDF annotations.

Related Articles